KRS 0000417557

O Fundacji

Fundacja została powołana do życia w grudniu 2011 roku. Wpis do KRS uzyskaliśmy w kwietniu 2012 roku. Status organizacji pożytku publicznego (OPP) uzyskaliśmy w marcu 2015 roku.

Misja Fundacji

„Dziel się tym, co masz”

Cele Fundacji

Głównym celem Fundacji jest udzielanie pomocy, finansowanie pomocy, rehabilitacja oraz opieka w szczególności nad osobami niepełnosprawnymi (w głównej mierze nad dziećmi i młodzieżą), osobami poszkodowanymi w szczególności w wypadkach komunikacyjnych, osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, osobami szczególnie uzdolnionymi oraz nad potrzebującymi wsparcia sportowcami a także działalność edukacyjna, aktywizacja społeczna i organizowanie czasu w szczególności osobom niepełnosprawnym oraz wsparcie finansowe osób potrzebujących.

Fundacja stawia sobie za cel również współdziałanie z innymi tego typu organizacjami, placówkami medycznymi, oświatowymi oraz wychowawczymi. Fundacja widzi potrzebę zwrócenia uwagi innych na wspomniane zagadnienia nie tylko poprzez swoją statutową działalność, ale także poprzez prowadzenie akcji informacyjnych wspólnie z przedstawicielami władz i mediów oraz prowadzenie akcji promocyjnych wspólnie z przedstawicielami szeroko pojętego świata kultury, rozrywki oraz biznesu.

Działalność fundacji nie jest nastawiona na zysk. Fundacja działa w sposób jawny i skupia się na efektywności i jakości podejmowanych działań. Doświadczenie zawodowe osób zaangażowanych w działalność Fundacji i wsparcie Przyjaciół Fundacji stanowi silne fundamenty, na których warto budować lepsze jutro dla potrzebujących.

Statut fundacji

Pobierz statut Fundacji Dary Losu.

Numer KRS

0000417557

Konto bankowe

BZ WBK, 12 1090 1506 0000 0001 1891 8470

Otrzymane darowizny (powyżej 15 tys. zł jednorazowo lub łącznie od jednego darczyńcy 35 tys. zł):

  • 12.09.2013 - Piotr Rogowski (adres darczyńcy do wglądu w siedzibie Fundacji) - 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100)
  • 03.03.2016 - Elżbieta Kopeć (adres darczyńcy do wglądu w siedzibie Fundacji) - 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy zł 00/100)